Trở thành cha mẹ nếu bạn là người khuyết tật

Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe và những lợi ích nếu bạn là một người khuyết tật đang có kế hoạch trở thành cha mẹ, hoặc đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Mang thai và các vấn đề sức khỏe

Điều quan trọng là bạn phải tiếp cận thông tin và những dịch vụ thai sản phù hợp với tình trạng sức khỏe và/hoặc khuyết tật của người mẹ.

Bạn có thể bắt đầu bằng việc nói cho bác sĩ biết bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải. Những vấn đề thảo luận có thể bao gồm:
disabled-parent_377x171_200276560-0012015-08-25   15:58:38

imom.vn Dịch và hiệu chỉnh từ Nidirect Government Services,UK